MENU

Виховний експрес

 

Школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу відбувається так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

Проблема, над якою працює школа:

Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання, виховання та розвитку - важлива складова педагогічної майстерності вчителя.

Мета виховання:

створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей; формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Структура виховної роботи

 
Педагогічний і учнівський колективи школи здійснюють  роботу за такими напрямками:
 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до людей;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до мистецтва;
 • ціннісне ставлення до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • профорієнтаційна робота.
Завдання виховної роботи:
 • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
 • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
 • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
 • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
 • Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху;

Система виховної роботи в школі розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» Конвенції ООН про права дитини, статуту навчального закладу.Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору.В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина-патріота своєї держави, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя.Одним із основних завдань, які поставив перед собою педагогічний колектив школи – це створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки, формування в учнів свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих.Характер виховання повинен передбачити глибоке розуміння вчителем фізіологічної природи вихованців їх індивідуальні риси та можливості, повагу до особистості дитини.

Методичні  рекомендації 

з  питань  організації  виховної  роботи у  навчальних закладах  Чемеровецького  району  у  2016-2017  навчальному  році

 

 1. Спрямовуючою складовою  виховної  роботи  у  2016-2017  навчальному  році  є  реалізація  чинних  нормативно-правових  документів:
 •  Указ  Президента  України «Про  стратегію  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  на  2016-2020 роки»   від  13  жовтня 2015  року  № 580.
 • Наказ  МОНУ  «Про  затвердження  Концепції   національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді,  Заходів  щодо  реалізації  Концепції   національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді  та  Методичних  рекомендацій  щодо  національно-патріотичного  виховання  у  загальноосвітніх  навчальних закладах»  від 16.06.2015 року  №641.
 • Лист  ІМЗО  від  28.12.2015 року №2.1/10-1283 «Про  стан  виконання  заходів    щодо реалізації  Концепції   національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді».
 • Лист  ІМЗО  від  25.07.2016 року  №  2.1/10-1828  «Про  методичні  рекомендації  з  питань  організації  виховної  роботи  у  навчальних  закладах  у  2016-2017  н.р.».
 1. Архіважливим  завданням  для  педагогів  є  формування  національного  менталітету, тобто  духовно-практичного  досвіду,  який   є основою  самосвідомості  і  продуктивної діяльності  людини, власне, з  чого  і   починається  патріотизм.
 2. Відповідно  до  положення  Стратегії  національно-патріотичного  виховання  основними    визначено:  громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне  й  духовно-моральне.
 3. Популярними  нині  формати  національно-патріотичного  виховання  є:  інтерактивна  патріотична  зарядка;  творчий проект  «Алфавіт  мого  села»,  патріотичний  клуб  вихідного  дня;  гра-репортаж «Видатні  імена  сучасної  України»,  звіт-мандрівка  «Сюжетні  замальовки  рідного  краю»; зустрічі  з  цікавими  земляками-патріотами;  акція – пересувна   виставка  «Маємо  знати  свої  права»;  реконструкція  історичних  подій;  портфоліо   родинних реліквій  чи  традицій;  квест  «Знайди  Декларацію  -  врятуй  незалежність»;  «живий  музей»;  реальні  або  віртуальні подорожі  історичними  музеями  України  чи   місцями  історичних подій;  лото  «Меморі».
 4. Окремої  уваги  заслуговує  розвиток  волонтерської  діяльності  учнів, педагогів,  батьків,  яка  через  конкретну  практичну  діяльність  сприяє  формуванню  відповідальної  патріотичної  поведінки дітей, моральних  і  духовних  якостей  громадянина  України.
 5. Рекомендуємо  розвивати  мережу  історичних  клубів,  що  дасть  можливість  учням  глибше  ознайомитись  з історією  рідного краю, держави, досліджувати  маловідомі  факти  минулого  українського  народу.
 6. На  часі  використання  усіх  можливостей  музейної  педагогіки,  оновлення   експозицій  шкільних  музеїв  та  кімнат  бойової  слави.
 7. З  метою  вивчення  кращого педагогічного  досвіду,  використовувати  матеріали  представлені  Інститутом  модернізації змісту  освіти  на  сайті   httr://www.imzo.gov.ua
 8. Особливої  уваги  потребують  завдання превентивного  виховання:  створення  умов для  формування  позитивних  якостей особистості,  виробленню  стійкості  до  негативних  впливів,  стимулювання неповнолітніх  до  здорового  способу  життя.
 9. Актуальним  є  створення  у  навчальних  закладах  шкільних  служб  порозуміння  за  допомогою медіаторів  (посередників).  З  цією  метою  рекомендуємо  впроваджувати  інтерактивні   форми  роботи  за  навчально-методичним посібником  «Організація  роботи з  розв’язання  проблем  насильства  в  школі».
 10. Одним  із  важливих  завдань  є  виховання  свідомого  ставлення  до  свого  здоров’я, а  також організація  оптимального  рухового  режиму.
 11. З  метою формування  у  дітей  навичок  здорового  способу  життя  та  підвищення  рухової  активності  радимо  впроваджувати   в  практику  роботи  різноманітні  соціальні    проекти. Одним  із  таких  проектів  є  «Відкриті  уроки  футболу»,  започаткований   Федерацією  футболу  України.
 12. Завданнями  школи  в  галузі  естетичного виховання  є  прищеплення    естетичного  сприйняття, вироблення   естетичних  смаків,   виявлення   й  розвиток  художніх  творчих  здібностей  учнів  у  різних видах  діяльності  та  галузях  мистецтва.  Діти  мають  обов’язково  відвідувати  музеї,  виставки,  театри.  А  в  навчальних закладах  повинні  бути  створені  гуртки   художньо-естетичного  напряму і  виставки  учнівської  творчості.
 13. Варто  використовувати  народну  педагогіку,  як  глибокий  і  багатогранний   народний  погляд  на  красу  (прислів’я,  приказки,  гумор  і  пісні).
 14. Перспективним  напрямом  еколого-натуралістичного  виховання  є  соціальне  партнерство  та  участь  в   різноманітних  турнірах,  проектах, акціях,   конкурсах,  фестивалях. 
 15. Питання  підготовки  дітей  та  молоді  до  сімейного  життя  слід   інтегрувати  у  зміст  освіти  початкової,  середньої  і   старшої  школи.
 16. Продовження  потребує  робота  щодо  впровадження  програми  «Сімейні  цінності»  у  8-10  класах,  а також   практика  проведення   щомісячних  тематичних  Батьківських  днів.
 17. Змістом  сучасної  профорієнтаційної  роботи  має  бути:  формування  в  учнів  ставлення    до  себе  як  суб’єкта  майбутньої  професійної діяльності, усвідомлення  своєї   індивідуальної  неповторності, відповідальності  та   впевненості  у  досягненні  майбутнього  професійного  успіху.
 18. Активізацією  процесів  самопізнання,  самооцінки  та  актуалізацію  потреби   у самовдосконаленні здійснювати  через  учнівське  Портфоліо.
 19. Основою для   узагальнення  учнями  здобутих  знань,  необхідних  для  професійного  самовизначення,  є  програма  «Людина  і  світ  професій»  та  «Побудова  кар’єри».

 

Щодо проведення заходів y зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру

http://osvita.ua/legislation/other/52197/